Mẫu hợp đồng mua bán tài sản gắn liền với đất

.Đất nền thành phố Bà Rịa mở bán du an Felix City Ba Ria tại cổng chào khu du lịch núi Dinh. Hotline: 0898.677.899 PKD tư vấn & đặt chỗ ngay!

Trong quá trình mua bán tài sản gắn liền với đất, chúng ta cần phải soạn thảo hợp đồng như thế nào để đảm bảo giá trị pháp lý của văn bản?

Dưới đây, Rever xin gửi đến bạn mẫu Hợp đồng mua bán tài sản gắn liền với đất và lưu ý khi làm nội dung hợp đồng để bạn có thể tham khảo khi cần.

Tải nhanh Mẫu hợp đồng đặt cọc mua bán nhà đất

Hợp đồng mua bán tài sản gắn liền với đất

CỘNG HOÀ XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập – Tự do – Hạnh phúc
---------o0o---------

HỢP ĐỒNG MUA BÁN TÀI SẢN GẮN LIỀN VỚI ĐẤT (1)

Căn cứ Bộ luật Dân sự 2015 của nước Cộng hoà xã hội chủ nghĩa Việt Nam;

Căn cứ theo sự thỏa thuận của hai bên:

Hôm nay, ngày………tháng………năm………,

Chúng tôi gồm có:

I/ BÊN BÁN ( Gọi tắt là bên A )

ÔNG:...........................................................Sinh năm:....................................................

Số CMND:...........................................................Cấp ngày:...........................................

Hiện thường trú tại:..........................................................................................................

Và Bà:...........................................................Sinh năm:....................................................

Số CMND:...........................................................Cấp ngày:...........................................

Hiện thường trú tại:..........................................................................................................

II/ BÊN MUA ( Gọi tắt là bên B )

ÔNG:...........................................................Sinh năm:....................................................

Số CMND:...........................................................Cấp ngày:...........................................

Hiện thường trú tại:..........................................................................................................

Và Bà:...........................................................Sinh năm:....................................................

Số CMND:...........................................................Cấp ngày:...........................................

Hiện thường trú tại:..........................................................................................................

Hai bên đồng ý thực hiện việc mua bán tài sản gắn liền với đất với theo các thoả thuận sau đây:

ĐIỀU 1: TÀI SẢN MUA BÁN

Tài sản thuộc quyền sở hữu của bên A theo ........................................................................................................................................................................, cụ thể như sau):

.................................................................................................................................................................................................................................... nêu trên là tài sản gắn liền với thửa đất sau:

- Tên người sử dụng đất: ................................................................................

- Thửa đất số: ....................................................................................................

- Tờ bản đồ số:..................................................................................................

- Địa chỉ thửa đất: ............................................................................................

- Diện tích: ............................... m2 (bằng chữ: ..............................................)

- Hình thức sử dụng:

+ Sử dụng riêng: ..................................... m2.

+ Sử dụng chung: .................................... m2.

- Mục đích sử dụng:............................................................................................

- Thời hạn sử dụng:.............................................................................................

- Nguồn gốc sử dụng:................................................................................................

Những hạn chế về quyền sử dụng đất (nếu có): ..........................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................

Giấy tờ về quyền sử dụng đất có: .......................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................

ĐIỀU 2: GIÁ MUA BÁN VÀ PHƯƠNG THỨC THANH TOÁN

1. Giá mua bán tài sản nêu tại Điều 1 của Hợp đồng này là:................................................................................................................................................................................ (bằng chữ:.................................................................................................................................đồng Việt Nam).

2. Phương thức thanh toán: ........................................................................................

3. Việc thanh toán số tiền nêu tại khoản 1 Điều này do hai bên tự thực hiện và chịu trách nhiệm trước pháp luật.

ĐIỀU 3: VIỆC GIAO VÀ ĐĂNG KÝ QUYỀN SỞ HỮU TÀI SẢN GẮN LIỀN VỚI ĐẤT, ĐĂNG KÝ QUYỀN SỬ DỤNG ĐẤT (2)

1. Bên A có nghĩa vụ giao tài sản nêu tại Điều 1 của Hợp đồng này cùng giấy tờ về quyền sở hữu tài sản gắn liền với đất, giấy tờ về quyền sử dụng đất cho bên B vào thời điểm .....................................................................................................................................................................................

2. Bên B có nghĩa vụ đăng ký quyền sở hữu tài sản gắn liền với đất, đăng ký quyền sử dụng đất theo quy định của pháp luật.

ĐIỀU 4: TRÁCH NHIỆM NỘP THUẾ, LỆ PHÍ

Thuế, lệ phí liên quan đến việc mua bán tài sản gắn liền với đất theo Hợp đồng này do bên ..................... chịu trách nhiệm nộp.

ĐIỀU 5: PHƯƠNG THỨC GIẢI QUYẾT TRANH CHẤP HỢP ĐỒNG

Trong quá trình thực hiện Hợp đồng này, nếu phát sinh tranh chấp, các bên cùng nhau thương lượng giải quyết trên nguyên tắc tôn trọng quyền lợi của nhau; trong trường hợp không giải quyết được thì một trong hai bên có quyền khởi kiện để yêu cầu toà án có thẩm quyền giải quyết theo quy định của pháp luật.

ĐIỀU 6: CAM ĐOAN CỦA CÁC BÊN

Bên A và bên B chịu trách nhiệm trước pháp luật về những lời cam đoan sau đây:

Bên A cam đoan:

1.Những thông tin về nhân thân, về tài sản đã ghi trong Hợp đồng này là đúng sự thật;

2. Tài sản thuộc trường hợp được bán tài sản gắn liền với đất theo quy định của pháp luật

3. Tại thời điểm giao kết Hợp đồng này:

a) Tài sản và thửa đất có tài sản không có tranh chấp;

b) Tài sản và quyền sử dụng đất có tài sản không bị kê biên để bảo đảm thi hành án;

4. Việc giao kết Hợp đồng này hoàn toàn tự nguyện, không bị lừa dối, không bị ép buộc;

5. Thực hiện đúng và đầy đủ các thoả thuận đã ghi trong Hợp đồng này.

Bên B cam đoan:

1. Những thông tin về nhân thân đã ghi trong Hợp đồng này là đúng sự thật.

2. Đã xem xét kỹ, biết rõ về tài sản gắn liền với đất, thửa đất có tài sản nêu tại Điều 1 của Hợp đồng này và các giấy tờ về quyền sở hữu tài sản gắn liền với đất, quyền sử dụng đất;

3. Việc giao kết Hợp đồng này hoàn toàn tự nguyện, không bị lừa dối, không bị ép buộc;

4. Thực hiện đúng và đầy đủ các thoả thuận đã ghi trong Hợp đồng này.

ĐIỀU ...........................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................

ĐIỀU......: ĐIỀU KHOẢN CUỐI CÙNG

Hai bên đã hiểu rõ quyền, nghĩa vụ, lợi ích hợp pháp của mình và hậu quả pháp lý của việc giao kết Hợp đồng này.

BÊN A (Ký, điểm chỉ và ghi rõ họ tên)                               BÊN B (Ký, điểm chỉ và ghi rõ họ tên)

 

---------o0o---------

LỜI CHỨNG CỦA CÔNG CHỨNG VIÊN

Ngày.........tháng...........năm......... (bằng chữ ........................................................)

tại .............................................................................................................................................................................

Tôi ............................................., Công chứng viên, Phòng Công chứng số .........., tỉnh/ thành phố ....................................................................................................................................................................................

CÔNG CHỨNG:

- Hợp đồng mua bán tài sản gắn liền với đất được giao kết giữa bên A là .....................................................................và bên B là ...........................................................................; các bên đã tự nguyện thoả thuận giao kết hợp đồng;

- Tại thời điểm công chứng, các bên đã giao kết hợp đồng có năng lực hành vi dân sự phù hợp theo quy định của pháp luật;

- Nội dung thoả thuận của các bên trong hợp đồng không vi phạm điều cấm của pháp luật, không trái đạo đức xã hội;

-

..........................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................

- Hợp đồng này được làm thành........... bản chính (mỗi bản chính gồm...........tờ,...........trang), giao cho:

+ Bên A........... bản chính;

+ Bên B...........bản chính;

Lưu tại Phòng Công chứng một bản chính.

Số..........., quyển số...........TP/CC-SCC/HĐGD.

CÔNG CHỨNG VIÊN


(Ký, đóng dấu và ghi rõ họ tên)

Lưu ý khi làm hợp đồng mua bán tài sản gắn liền với đất

(1) Hợp đồng này được công chứng, chứng thực theo quy định tại Điều 167 Luật đất đai năm 2013;

(2) Việc đăng ký đất đai, nhà ở và tài sản khác gắn liền với đất được thực hiện theo quy định tại Điều 95 Luật đất đai năm 2013.

Sau khi xem qua những thông tin trên, nếu bạn cần hỗ trợ thì hãy liên hệ ngay với Rever qua số Hotline: 0901 777 667 để được tư vấn trực tiếp.

Hoặc tham khảo thông tin trong tài liệu dưới đây:

Mau hop dong dat coc mua ban nha dat

Có thể bạn quan tâm:

  • Mẫu hợp đồng cho thuê căn hộ chung cư
  • Hướng dẫn làm thủ tục cấp lại sổ hộ khẩu
  • Hướng dẫn làm thủ tục tách sổ hộ khẩu
  • Những tình huống liên quan đến vấn đề lập di chúc thừa kế nhà đất
  • Giải quyết các tình huống đất nền đã bán nhưng bị chiếm dụng

                                                                                                                                           Xuân Anh 

(Tổng Hợp)

Nguồn: blog.rever.vn